"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

W dniu 14.05.2018 roku w siedzibie Centrum Kultury – Mała Galeria odbyło się ogólne zebranie sprawozdawczo - wyborcze naszego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach. Zgodnie z ustanowionym porządkiem zebranie rozpoczęto sprawozdaniem merytoryczno – finansowym z działalności UTW w 2017 roku.

Następnie Komisja Rewizyjna wydała opinię do części finansowej przedstawionego sprawozdania . Po wysłuchaniu niniejszej opinii i dyskusji Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Także Komisja Rewizyjna obowiązana była złożyć stosowne sprawozdanie ze swoich działań w 2017 roku, co też uczyniła. Zgromadzenie Członków po krótkiej przerwie i przypomnieniu zapisów statutowych Stowarzyszenia (Rozdział IV paragraf 21) przystąpiło do tajnych wyborów składu nowego Zarządu. Po zliczeniu oddanych głosów ogłoszono wyniki wyborów. Do Zarządu na okres czteroletniej kadencji wybrane zostały następujące osoby : Włosek Barbara, Szeląg Barbara, Turska Barbara, Guzik Elżbieta, Hutek Terasa, Pruszyńska Anna, Gawlik Jolanta.

Osoby te w Zarządzie pełnią funkcje :

1. Prezes – Gawlik Jolanta

2. Zastępca Prezesa – Włosek Barbara

3. Skarbnik – Pruszyńska Anna

4. Sekretarz – Szeląg Barbara

5. Członkowie – Hutek Teresa, Guzik Elżbieta, Turska Barbara

W skład Komisji Rewizyjnej powołano:

1. Przewodniczącą – Bilicka Jolanta

2. Członków – Sakowicz Zofia, Paluch Alina.

Życzymy nowo wybranemu Zarządowi na nadchodzące lata dużo energii, wspaniałych pomysłów na wkrótce realizowane projekty, które pozwolą nam na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim na ciekawe i przyjemne wspólnie spędzanie czasu w naszym Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku.