"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 

Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Głuchołazach

Z A P RO S Z E N I E

na Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku im Marii Bilwin w Głuchołazach

Zarząd Stowarzyszenia UTW serdecznie zaprasza na sprawozdawcze Ogólne Zebranie Członków które odbędzie się w dniu 25.06.2020r.

MIEJSCE: Centrum Kultury w Głuchołazach - sala kinowa

GODZ. : 15,00

PORZĄDEK OBRAD

1`. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.

2. Informacja dot. regulaminu obrad OZC

3. Wybór przewodniczącego OZC, sekretarza OZC i komisji skrutacyjnej.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019r. :

a) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego.

b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego.

c) dyskusja i podjęcie uchwał.

5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2019

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r. – podjęcie uchwały.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

8. Ogłoszenie zakończenia roku akademickiego oraz wykład Pani Grażyny Baran